Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì!

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì!

04/12/2009 05:58 AM in PhotoShop Tutorial with 64,077 views and 19 Comments

Bước 1: Tạo 1 lớp Hue/Saturation adjiustment layer và giảm xuống mức thấp nhất để hình chuyển về trắng đen. Tạo thêm lớp Brightness/Contract và chỉnh thông số như hình: Bước 2: Nhấn ...