Hiệu ứng Magnifi - hay

Hiệu ứng Magnifi - hay

09/10/2009 03:51 AM in PhotoShop Tutorial with 9,885 views and 0 Comments

Bắt đầu : Mở 1 file ảnh: Dùng công cụ Rectangular Maquee vẽ như sau: Rồi vào Edit -> Copy ( Ctrl + C ).Tạo 1 layer mới, vào Edit -> Paste ( Ctrl + V ) Sau đó vào Edit -> Stoke : Rồi vào ...