[PHP] Phương thức getInstance() là gì và tại sao dùng getInstance();

[PHP] Phương thức getInstance() là gì và tại sao dùng getInstance();

05/05/2011 03:18 PM in PHP - MYSQL with 12,546 views and 0 Comments

getInstance() trong class là một phương thức static. Nó thường dùng để khởi tạo một class mà không cần dùng đến cú pháp new Foo() Cú pháp thông thường: $temp = new Foo(); Sử dụng getInstance(); ...