CSS shorthand - cách viết tắt trong CSS

CSS shorthand - cách viết tắt trong CSS

10/10/2009 08:04 AM in HTML, CSS, JavaScript with 7,991 views and 2 Comments

1) nếu có 2 sẽ hiểu là: TOP và BOTTOM, LEFT và RIGHT. margin: a b; tức là: margin-top = margin-bottom = a (px); margin-left = margin-right = b (px); 2) nếu có 3 sẽ hiểu là: TOP, LEFT và RIGHT, BOTTOM margin: a b c; ...