Tut blend màu tuyết!!!

Tut blend màu tuyết!!!

03/12/2009 08:57 AM in PhotoShop Tutorial with 25,674 views and 8 Comments

Bước 1: Mở hình cần design, nhân đôi layer gốc (layer background) bằng cách bấm Ctrl + J và đặt tên là layer 1. Dùng công cụ Polygonal lasso tool và tạo một vùng chọn xung quanh mod (nhân vật) bằng cách ...