Javascript Simple Ajax Class

Javascript Simple Ajax Class

19/07/2010 05:12 PM in HTML, CSS, JavaScript with 7,662 views and 0 Comments

Một Class Ajax đơn giản để các bạn có thể tìm hiểu Ajax Đầu tiên ta tạo file script.js với nội dung sau function AJAX_Handler() { this.xmlHttp = false; try { this.xmlHttp = new XMLHttpRequest(); } catch (e) { ...