Javascript Simple Ajax Class

Posted by Admin, on 19/07/2010 05:12 PM in HTML, CSS, JavaScript with 7,621 views and 0 Comments

Javascript Simple Ajax Class - Image 1

Một Class Ajax đơn giản để các bạn có thể tìm hiểu Ajax

Đầu tiên ta tạo file script.js với nội dung sau

 1. function AJAX_Handler() {
 2.     this.xmlHttp = false;
 3.     try {
 4.         this.xmlHttp = new XMLHttpRequest();
 5.     } catch (e) {
 6.         try {
 7.             this.xmlHttp = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
 8.         } catch (e) {
 9.             try {
 10.                 this.xmlHttp = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
 11.             } catch (e) {
 12.                 alert('Your browser does not support AJAX');
 13.                 return;
 14.             }
 15.         }
 16.     }
 17.     this.onreadystatechange = function (_func) {
 18.         this.xmlHttp.onreadystatechange = _func;
 19.     }
 20.     this.send = function (url, param) {
 21.         param = param ? param : "";
 22.         this.xmlHttp.open("POST", url, true);
 23.         this.xmlHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 24.         this.xmlHttp.setRequestHeader("Content-length", param.length);
 25.         this.xmlHttp.setRequestHeader("Connection", "close");
 26.         this.xmlHttp.send(encodeURI(param));
 27.         this.handler = this.xmlHttp;
 28.     }
 29. }

Tiếp theo ta tạo file test.html với nội dung như bên dưới để gọi class Ajax bên trên và sử dụng nó

 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 3. <head>
 4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 5. <title>Test</title>
 6. <script src="script.js"></script>
 7. <script>
 8. function Ajax_Request(url, param)
 9. {
 10.     var ajaxObj = new AJAX_Handler();
 11.     ajaxObj.onreadystatechange(act_done);
 12.     ajaxObj.send(url, param);
 13.     function act_done()
 14.     {
 15.         if(ajaxObj.handler.readyState == 4 && ajaxObj.handler.status == 200){
 16.             document.getElementById('show').innerHTML = ajaxObj.handler.responseText;
 17.         }
 18.     }
 19. }
 20. </script>
 21. </head>
 22. <body>
 23. <a href="#" onclick="Ajax_Request('abc.php','a=b&c=d')">Tab 2</a>
 24. <div id="show"></div>
 25. </body>
 26. </html>  

Tiếp theo ta tạo file abc.php để trả về nội dung khi nhận được request

 1. echo "Hello World";

Bây giờ các bạn cho tất cả các file trên vào 1 thư mục ở localhost rồi chạy http://localhost/tenthumuc/index.html

và thử xem nhé

Javascript Simple Ajax ClassJavascript Simple Ajax Class
8107621
Nhận xét
Bạn còn ký tự