Hiệu ứng Magnifi - hay

Posted by Admin, on 09/10/2009 03:51 AM in PhotoShop Tutorial with 9,977 views and 0 Comments

Bắt đầu :

Mở 1 file ảnh:

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 1

Dùng công cụ Rectangular Maquee vẽ như sau:

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 2

Rồi vào Edit -> Copy ( Ctrl + C ).Tạo 1 layer mới, vào Edit -> Paste ( Ctrl + V )

Sau đó vào Edit -> Stoke :

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 3

Rồi vào Bending Option ->Drop Shadow:

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 4

Sẽ được thế này

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 5

Bạn cứ lặp đi lặp lại sẽ được như thế này:

Hiệu ứng Magnifi - hay - Image 6

Hiệu ứng Magnifi - hayHiệu ứng Magnifi - hay
8109977
Nhận xét
Bạn còn ký tự