ExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac Finder

Posted by Admin, on 22/11/2012 10:35 PM in Hệ Thống - Bảo Mật with 3,775 views and 1 Comments

ExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac Finder - Image 1

Các tính năng hiện tại

  • Tabs
  • Sắp xếp thư mục lên trước tập tin (giống Windows)
  • Menu Copy Path
  • Thêm các mục Show Hidden Items, Refresh, New File, Copy to, Move to, Launch as Root
  • Cắt & Dán
  • Menu Contents hiện nội dung của thư mục
  • Hiển thị màu của icon trên sidebar
  • Tự động điều chỉnh độ rộng của cột Name
  • .v.v còn nhiều tính năng khác

ExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac Finder - Image 2

ExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac Finder - Image 3

Download ExtraFinder

Download here

P/s: Phần mềm của tác giả Trần Kỳ Nam

ExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac FinderExtraFinder - Bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho Mac Finder
10103775
Nhận xét
Bạn còn ký tự