Cách làm ảnh pháo hoa

Posted by Admin, on 09/10/2009 09:36 AM in PhotoShop Tutorial with 24,300 views and 9 Comments

Mở file mới

Tạo layer mới và tô đen cho nó, nhấn d chọn màu mặc định. Vào filter- noise- addnoise, thiết lập như hình

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 1

Vào Filter- blur – gaussian blur : 2.5 px

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 2

Image – Adjustment – Threshold, điều chỉnh thanh trượt để được hình sau:

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 3

Vào filter – stylize – wind : From the right.

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 4

Thực hiện lại vài lần ( ctrl F )

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 5

Quay hình : ctrl T – rotate 90*CW

Vào Filter – Distort – Polar Coordinates

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 6

Tạo một adjustment layer loại Gradient map và điều chỉnh màu như sau

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 7

Tạo layer mới, dùng elliptical marquee tool tạo vùng chọn như hình, Ctrl alt D tăng feather lên 30px

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 8

Chọn radial gradient tool như sau để tô cho vùng chọn trên

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 9

Đặt lại mode layer là pinlight bạn rồi merge lại với layer pháo hoa bên dưới.

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 8

Chọn radial gradient tool như sau để tô cho vùng chọn trên

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 9

Đặt lại mode layer là pinlight bạn rồi merge lại với layer pháo hoa bên dưới.

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 12

ạo ra 4 bản sao của layer này và thay đổi size ( Ctrl T giữ Ctrl Alt để kéo nhỏ lại)

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 13

Ctrl Shift M chuyển qua IR tạo thêm 4 frame mới và cho hiện dần từng layer lên, sau đó bạn tạo thêm 1 frame mới nữa giảm opacity của layer xuống 0% nhấp vào Tween… tạo thêm 3 frame nữa, đặt delay time cuối là 0.5 – 1 s.

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 14

Đây là kết quả:

Cách làm ảnh pháo hoa - Image 15

© VuongThanhChung - Vietphotoshop - Vietnamese Photoshop's User Community - Trang Chủ

Cách làm ảnh pháo hoaCách làm ảnh pháo hoa
Nhận xét
Bạn còn ký tự